ماه نیمروز

PDF EBook by شهریار مندنی­پور

EBook Description

ت download; قریبا جنگ و حاشیه های آن دست بردار مندنی پور نیست البته نه از نوع بد آن. ماه نیمروز PDF EBook واقعیات جنگ و کابوسهای بعد از آن برای نویسنده ای که خود طعم جنگ را چشیده به زیبایی درداستان نمایان شده. از جنگ چه بد پر شده کاغذها،که نامیدن آنها به کتاب دشوار است.شاید تابو بودن آن باعث گریختن ادیبان از این موضوع است و نا ادیبانی این واقعه را به سمتافسانه بردند .هیچ از جزییات خوب و بد آن نگفتند. قوتها را بزرگ نمایی و ضعفها را که هیچ ندیدند و این افراط و تفریط بخشی از خاطرات جنگ بود. اما نگاه این نویسنده به این موضوعات نگاهی متفاوت است.

بسیار دوست دارم این نویسنده را به خاطر واژه های زیبایش دوستش دارم چون از تبار گلشیری است.

......

کوه تیره و تار نصفی از آسمان پر ستاره را پوشانده بود. مرموز بود جایش پلنگی بود که مزه گوشت آدمیزاد را چشیده بود و جای دیگرش مردی که آرام جانش را از دست داده بود ((رنگ آتش نیمروزی))

بحثمان شد که کشتن کسی وقتی بیخبر است بهتر است یا در درگیری رو در رو . اصرار داشت سربازی که آمده جنگ اصلا بی خبر نیست ،باید انتظار داشته باشد حتی برای قضای حاجت هم که از سنگر بیرونمی آید گلوله تک تیر انداز پهنش کند زمین.(ص 20 ماه نیمروز)

راز طلا در کمیابیش نیست، در ترکیب رنگش است با پوست زن ،یا تلالواش در چشم زن (ص29 ماه نیمروز)

میخواهد لو بدهد ولی حافظه اش را از دست دادهشکنجه گرها باور نمیکردند(ماه نیمروز)

از خیابان صدای تیر می آید توی خانه. از خیابان نباید صدای تیر بیاید. باید صدای بوق ماشین بیاید،صدای باقالی فروش بیاید ،صدای گریه بچه بیاید که اسباب بازی میخواهد.

- PDFامروز مرا از دبیرستان بیرون کردند بابا.

-عیبی ندارد ،چه عیبی دارد هر چه کمتر بدانی بهتر است خوشتری...ص93 آهوی کور)

مهتاب روی پدر افتاده. نگاه لبهای بی رنگش میکنم،میترسم. نمیخواهم ببینم میگویم:

همه بدبختیها وقتی میآیند که .... قصه بگو پدر....

آهو بچه توی حیاط،روی برف دو دو میزند، سنجاقکهای نورانی دور سرش می چرخند.... پدر نمیداند، من حالا مطمئنم که همه بدبختیها وقتی می آیند که مادر نیست(ص96 ماه نیمروز) Like this book? Read online this: پژوهشی در اساطیر ایران / پاره ی نخست و دویم, فرهنگ افسانه های مردم ایران جلد سوم حروف ت ث .

ماه نیمروز PDF download

Select filetype to download ماه نیمروز: