در سینه‌ات نهنگی می‌تپد

PDF EBook by عرفان نظرآهاری

EBook Description

ش download; ایدمرادیگرنشناسی

شایدمرابه یادنیاوری٬

امامن توراخوب می شناسم

ماهمسایه شمابودیم وشماهمسایه ماوهمه مان همسایه خدا

یادم می آیدگاهی وقتهامی رفتی زیربال فرشته هاقایم می شدی ومن همه ی آسمان رادنبالت می گشتم

تومی خندیدی ومن پشت خنده هایت پیدایت می کردم

خوب یادم هست که آنروزهاعاشق آفتاب بودی. در سینه‌ات نهنگی می‌تپد PDF EBook....توی دستت همیشه قاچی ازخورشیدبود.....نورازلای انگشتهای نازکت می چکید.راه که می رفتی٬ردی ازروشنی روی کهکشانهامی ماند

یادت می آید؟گاهی شیطنت می کردیم ومی رفتیم سراغ شیطان.توگل بهشتی به سمتش پرت می کردی واوکفرش درمی آمد.امازورش به مانمی رسید

فقط می گفت:همین که پایتان به زمین برسد٬می دانم که چطورازراه به درتان کنم

تو٬شلوغ بودی٬آرام وقرارنداشتی.آسمان راروی سرت می گذاشتی وشب تاصبح ازاین ستاره به آن ستاره می پریدی وصبح که می شددرآغوش نوربه خواب میرفتی اماهمیشه خواب زمین را می دیدی

آرزویی رویاهای توراقلقلک می داد. دلت می خواست به دنیا بیایی

وهمیشه این رابه خدا می گفتی.وآنقدرگفتی وگفتی تاخدابه دنیایت آورد.من هم همین کارراکردم.بچه های دیگرهم

مابه دنیاآمدیم وهمه چیزتمام شد

تواسم مراازیادبردی ومن اسم تورا٬

مادیگرنه همسایه هم بودیم ونه همسایه خدا

ماگم شدیم وخداراگم کردیم...

دوست من٬همبازی بهشتی ام!نمی دانی چقدردلم برایت تنگ شده

هنوز آخرین جمله خداتوی گوشم زنگ می زند

ازقلب کوچک توتامن٬یک راه مستقیم است٬

اگرگم شدی ازاین راه بیا

بلندشوازدلت شروع کن.شایددوباره همدیگرراپیداکنیم
Like this book? Read online this: پژوهشی در اساطیر ایران / پاره ی نخست و دویم, سنت و مدرنیته، ریشه یابی علل ناکامی اصلاحا.

در سینه‌ات نهنگی می‌تپد PDF download

Select filetype to download در سینه‌ات نهنگی می‌تپد: