The Dyskolos

PDF EBook by Menander

EBook Description

ت download; نها در چند مورد معدود موقعیت یا گفتارهای خنده دار درش پیدا می شد. The Dyskolos PDF EBook اما سوای میزان کمیک بودن این نمایشنامه، آنچه برای من جالب بود یکی آن حرفی است که شخصیت بدقلق و بداخلاق و مردم گریز در پایان داستان به عنوان دلیل عزلت و احتراز از زیاده طلبی خود عنوان می کند - PDF اینکه اگر همه ی آدم ها اینگونه بودند نه جنگی بود و نه نزاعی و نه اموری از این دست - و دیگری نفس کشف لحظه ای محبت از طرف این مرد - آنجا که می گفت تا حال ثروت پرستی دیگران مرا از آنان منزجر کرده بود اما اکنون کسی را می بینم که گرچه من جز بدی و بی اعتنایی به او نکردم اما به نجات جان من همت گذاشت - آشکارا در زمانی قبل از مسیح طنین مسیحی دارد! .

اما در مورد کلیت داستان که انکار توانایی آدمی در زندگی منزوی و دور از مردم است، می توان رد آموزه های ارسطو را دید. زیرا مناندر دوست - یا حتی شاگرد - تئوفراستوس بوده و تئوفراستوس خود شاگرد ارسطو. و همه نظریه ی ارسطو در باب مدنی بالطبع بودن آدمی را شنیده ایم Like this book? Read online this: بهترین داستان‌های کوتاه / آنتون پاولوویچ چ, I racconti di Pietroburgo.

The Dyskolos PDF download

Select filetype to download The Dyskolos: